PRIVACY POLICY

PRIVACY VERKLARING

Randy-Auto-Totaal/JC Auto’s VOF hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Randy-Auto-Totaal/JC auto’s VOF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-, en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;

 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Randy-Auto-Totaal/JC auto’s VOF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemener zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN/LEVERANCIERS

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Randy-Auto-Totaal/JC Auto’s VOF verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 Administratieve doeleinde

 Communicatie voor de opdracht

 Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsovereenkomst is

 De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Randy-Auto-Totaal/JC Auto’s VOF de volgende persoonsgegevens vragen: Voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mail, geslacht en adresgegevens, kopie rijbewijs, kopie groene kaart

Uw persoonsgegevens worden door Randy-Auto-Totaal/JC Auto’s VOF opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen en niet langer bewaard dan nodig is.

Daarna alleen in de financiële administratie voor Max 7 jaar.

NIEUWSBRIEF

Uw mailadres wordt toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven indien er sprake is van een relatie, prospect of geïnteresseerde. Als u de nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link waarmee je jezelf af kunt melden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt. Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Randy-Auto-Totaal/JC Auto’s VOF verzamelt persoonsgegevens-gegevens bij het opnemen van contact via de website en bij een bezoek aan Randy-Auto-Totaal/JC Auto’s VOF. De gegevens worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Randy-Auto-Totaal/JC Auto’s VOF dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie kunt u zich hier te allen tijde voor afmelden door dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd dat men gezien wordt als relatie, prospect en/of geïnteresseerde.

WEBSITEBEZOEK

Randy-Auto-Totaal/JC Auto’s VOF maakt gebruik van Cookies.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze website makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze website en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in uw winkelmandje bewaard blijven tot dat u heeft afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

Social media knoppen

Op onze website zijn buttons opgenomen van Facebook, LinkedIn en Instagram om webpagina’s te kunnen promoten (o.a. “liken”, “pinnen”) of delen (o.a. “tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, LinkedIn en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden.

Lees de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Facebook, LinkedIn en Instagram zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

Delen

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hieronder genoemde doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 Verzorgen van de internetomgeving

 Het verzorgen van de financiële administratie

 Het verzorgen van nieuwsbrieven

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken we hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan een andere partij verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming voor geeft.

BUITEN DE EU

Wij verstrekken geen gegevens aan partijen buiten de EU

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen ( personen jonger dan 16 jaar ) indien daarvoor schriftelijk toestemming gegeven is door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Randy-Auto-Totaal/JC Auto’s VOF zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden bewaard.

BEVEILIGING

Wij treffen beveiligingsmaatregelen om misbruik van, of onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. De volgende specifieke maatregelen worden getroffen:

 Wij hanteren een gebruikersnaam en/of wachtwoordbeleid op al onze systemen

 We maken een back-up van onze systemen om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ( of een deel hiervan ) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door ons verstrekte gegevens door ons over te dragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe dan heeft u altijd recht deze toestemming in te trekken.

WIJZIGING PRIVACY VERKLARING

Randy-Auto-Totaal/JC Auto’s behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Randy-Auto-Totaal/JC Auto’s VOF adviseert u regelmatig deze Privacy verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

CONTACTGEGEVENS

Randy-Auto-Totaal/JC Auto’s VOF

Lange Voren 14a

5521 DD EERSEL

0497-514283

info@randyautototaal.nl